November 4, 2018 Baptisms: 9:15am

Baptized: Ashli Agnat