June 1, 2014 - 2nd Service

Those Baptized:

Zachariah Eldridge
Sarah Beth Johns